Pokyny pro autory

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální uveřejňuje články psané v českém nebo slovenském jazyce, po domluvě i v jazyce anglickém. Příspěvky se zasílají v elektronické formě na adresu redakce

rozhledy (at) jcmf.cz.

Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění příspěvku. O otištění příspěvku rozhoduje redakční rada zpravidla na základě jednoho či dvou recenzních posudků. Příspěvky, jejichž obsah neodpovídá zaměření časopisu, mohou být zamítnuty bez recenzního řízení.

Příspěvky je nutné připravit v editoru TeX/LaTeX, případně MS Word. Obrázky není potřeba zalamovat do textu, pouze vyznačte jejich umístění. Obrázky zašlete současně s textem jako samostatné soubory. Pro fotografie je preferován formát JPEG, pro vektorovou grafiku formáty PDF nebo EPS. Vhodné jsou i další grafické formáty pro bezeztrátovou kompresi, jako např. PNG nebo GIF.

K textu příspěvku připojte název, jména autorů a jejich adresy, resp. pracoviště. Můžete také připojit krátký abstrakt v českém jazyce.

Příspěvky nejsou honorovány.

Obsah příspěvku:
Název
Jména autorů a afiliace
Abstrakt (nepovinné)
Text článku
Seznam použité literatury
Obrázky, grafy, fotografie

Zde si můžete stáhnout šablonu pro sazbu článků v TeXu.